KMO-groeisubsidie

door Tatyana Vitalyova –  Subsidieadviseur en zaakvoerder bij BIZBURO

Wat?

Deze subsidie ondersteunt KMO’s bij het verwerven van de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject bij een belangrijk kantelmoment. Die kennis in huis halen kan via een externe zelfstandige adviseur en/of het aanwerven van een strategisch profiel. Het steunpercentage is 50%, de subsidie bedraagt max. € 25.000 voor het advies en max. € 25.000 voor de aanwerving. 

Wie komt er in aanmerking voor de KMO-groeisubsidie?

 Elke KMO die gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kan in aanmerking komen voor deze groeisubsidie.

Wanneer?

In 2023 zijn er drie oproep periodes voor de KMO-groeisubsidie:

 • oproep 1: van 27 maart tot 22 mei
 • oproep 2: van 28 augustus tot 25 september
 • oproep 3: van 18 december tot 22 januari 2024

Dit groeitraject moet aansluiten bij één van de volgende thema’s:

Duurzaam en circulair ondernemen:

 • het traject is geschikt voor zowel bedrijven die hun eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen als bedrijven die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) stap willen zetten
 • het traject focust op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie om efficiënt en slim materiaalgebruik te bevorderen of materialenkringlopen te sluiten
 • het project focust zicht onder andere op de maakindustrie en de daaraan gekoppelde waardeketen
 • trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf en enkel inzetten op flankerende of ondersteunende maatregelen zoals louter energie-efficiëntie (isolatie van productieruimte bvb) of het gebruiken van hernieuwbare energie (plaatsen van zonnepanelen bvb) komen niet in aanmerking

Concreet

Het bedenken van een circulair businessmodel kan een uitdagend en complex proces zijn. Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden: type sector, de levensduur van producten, de herbruikbaarheid van grondstoffen, de invloed op het milieu etc. Het kan daarom nuttig zijn om een externe consultant in te schakelen die gespecialiseerd is in circulaire economie en duurzaamheid. Deze consultant kan helpen bij het ontwerpen van een businessmodel dat gericht is op het verminderen van de ecologische voetafdruk en het maximaliseren van de positieve impact en waardebehoud. Daarnaast kan een consultant helpen bij het identificeren van potentiële partners en het ontwikkelen van innovatieve ideeën om het circulaire businessmodel te implementeren en te optimaliseren. Het inschakelen van een externe consultant kan dus een belangrijke stap zijn in het ontwikkelen van een succesvol circulair businessmodel. Axudo kan deze consultancy rol binnen groeisubsidie op zich nemen.

Internationalisering:

 • zowel voor KMO’s die voor het eerst exporteren als voor KMO’s die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden
 • de internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de KMO
 • de internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen
 • komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland

Concreet
Het bedenken van een go-to-market strategie voor internationalisering kan een uitdagend en complex proces zijn. Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals culturele verschillen, marktbenadering, wet- en regelgeving en concurrentie. Het kan daarom nuttig zijn om een externe consultant in te schakelen die gespecialiseerd is in internationale expansie en strategische planning. Deze consultant kan helpen bij het identificeren van de meest geschikte markten, het ontwikkelen van een haalbare en duurzame strategie en het opstellen van een stappenplan om de strategie uit te voeren. Daarnaast kan een consultant helpen bij het ontwikkelen van marketing- en communicatieplannen om het product of de dienst succesvol te introduceren op de nieuwe markten. Het inschakelen van een externe consultant kan dus een belangrijke stap zijn in het ontwikkelen van een succesvolle go-to-market strategie voor internationalisering.

Digitalisering:
Om de digitale maturiteit van de KMO’s in Vlaanderen te verhogen, ondersteunt de Vlaamse overheid digitaliseringsprojecten onder de vorm van subsidies.

De subsidie wordt toegekend voor het inkopen van kennis en expertise die je nodig hebt om je digitaal transformatieproject te kunnen realiseren. Eén van de voorwaarden is dus dat je hiervoor beroep doet op een externe dienstverlener, die al dan niet samenwerkt met je eigen personeel.

 • voor KMO’s die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen
 • transitieprojecten naar een digitale data-gedreven onderneming (gebruik en beheer van data)
 • het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie via een slim gebruik en beheer van data
 • richt zich op producten, diensten, processen en / of het business model van je onderneming en veranderingen ervan
 • het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen en verder reiken dan gangbare evoluties inzake digitalisering
 • is op maat, voldoende uitdagend en ambitieus waardoor de marktpositie versterkt wordt (huidige of de toekomstige beoogde markt)
 • is duidelijk gerelateerd aan je bedrijfsstrategie en/of sleutelprocessen van je onderneming
 • komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, digitale toepassingen zoals ERP, CRM, WMS, digital marketing of marketing automation of het louter omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager 
 • geen standaardsoftware of geen standaard digitale toepassingen in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten 
 • geen loutere professionalisering en evolutie met de sector 

Concreet

Het bedenken van een digitaliseringstraject kan een complex en uitdagend proces zijn, vooral voor KMO’s die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen. Het gaat vaak om transitieprojecten naar een digitale, data-gedreven onderneming waarbij het slim gebruik en beheer van data centraal staan. Om dit te kunnen realiseren, kan het inschakelen van een externe consultant van onschatbare waarde zijn. Een goede externe consultant beschikt over de kennis en expertise die nodig zijn om het digitale transformatieproject succesvol te laten verlopen. Het is daarbij belangrijk dat het groeitraject voldoende uitdagend en ambitieus is en verder reikt dan de gangbare evoluties inzake digitalisering. Het groeitraject moet ook op maat zijn gemaakt voor de specifieke behoeften van het bedrijf en moet gerelateerd zijn aan de bedrijfsstrategie en/of sleutelprocessen van de onderneming. Het inschakelen van een externe consultant kan dus een belangrijke stap zijn in het verhogen van de digitale maturiteit van een bedrijf en het versterken van de marktpositie. Let op dat trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, digitale toepassingen zoals ERP, CRM, WMS, digital marketing of marketing automation of het louter omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager niet in aanmerking komen voor dit soort trajecten.

Innovatie:

 • voor KMO’s met nieuwe producten, diensten of businessmodellen die innovatief zijn binnen de sector
 • de innovatie moet leiden tot een competitief voordeel voor de KMO met economische groei tot gevolg
 • geen ‘Me too’-projecten waarbij een onderneming producten, diensten of businessmodellen wil implementeren die reeds gekend zijn binnen de sector 
 • Duurzaam en circulair ondernemen 
 • voor projecten die inzetten op duurzaamheid en circulair ondernemen
 • de verdere uitwerking van de scope van deze oproep is afhankelijk van de uitrol van de beleidsagenda circulaire economie.

Concreet

Het lanceren van innovaties kan een belangrijke stap zijn voor bedrijven om competitief te blijven en groei te stimuleren. Het kan echter een uitdagend proces zijn, vooral als het gaat om disruptieve innovaties die de markt veranderen. Om dit proces te vergemakkelijken, kan het inschakelen van een externe consultant zeer waardevol zijn. Een externe consultant beschikt over de nodige expertise en kennis om bedrijven te begeleiden bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën en het opzetten van een succesvolle lancering. Zij kunnen helpen bij het identificeren van nieuwe kansen in de markt, het valideren van ideeën, het opstellen van businesscases en het opstellen van een lanceringstrategie. Daarnaast kunnen zij ook helpen bij het ontwikkelen van prototypes en het testen van concepten om er zeker van te zijn dat de innovaties voldoen aan de verwachtingen van de klanten en voldoende potentie hebben om succesvol te zijn. Het inschakelen van een externe consultant kan dus een belangrijke rol spelen bij het lanceren van innovaties en het vergroten van de kans op succes.

Bijkomende voorwaarden:

 • De subsidie wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden. 
 • Je kan een subsidie vragen voor advies van meerdere dienstverleners binnen dezelfde aanvraag.
 • Er kan zowel steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel als voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener binnen 1 groeitraject.
 • Het zal niet meer mogelijk zijn om een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag uit te breiden met een bijkomend advies of een aanwerving. 
 • Elke adviesovereenkomst moet een kostprijs hebben van minstens € 20.000, excl. BTW.
 • De dienstverlener mag ten vroegste starten met de opdracht de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 maart 2021, mogen de adviesprestaties ten vroegste starten op 1 april 2021.
 • Er wordt een schriftelijke overeenkomst voor advies opgemaakt die een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties bevat (noodzaak advies, methodiek en stappenplan, te bereiken einddoel) en door beide partijen is ondertekend.
 • De prijs van de prestaties van de dienstverlener wordt conform de marktprijs bepaald.
 • De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken persoon over relevante competenties en ervaring (= CV/track record) beschikt voor het realiseren van de adviesopdracht. 
 • Als de dienstverlener voor het verstrekken van het advies beroep doet op een onderaannemer, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de adviesovereenkomst. 
 • Bepaalde dienstverleners worden uitgesloten (het moet een derde zijn t.o.v. de KMO, enz… zie voorwaarden Externe dienstverlener).

In aanmerking komende kosten:

 • Strategische medewerker

Het bruto jaarsalaris van dit profiel van het eerste werkjaar binnen jouw onderneming, vermenigvuldigd met een factor 1,596. 

Vakantiegeld, eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques en bijdragen voor groepsverzekering, extra legaal pensioen en/of andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten.

 • Externe dienstverlener(s)

De personeels- en werkingskosten van de dienstverlener(s) voor het verstrekken van het advies, de verplaatsingskosten van de dienstverlener(s) en de kost voor de begeleiding van de KMO bij de implementatie van het advies. Deze kosten zijn exclusief BTW.

Evaluatieprocedure:
Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd. Per thema wordt een rangschikking opgemaakt van de aanvragen die het minimum-ambitieniveau behalen. De beschikbare budgettaire enveloppe per thema wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, tot het budget uitgeput is: 

 • Ambitie
 • Transformatie
 • Onderbouwde aanpak
 • Noodzaak aan kennis & expertise

Aan projecten waarbij alle criteria als steunbaar worden geëvalueerd, wordt een score toegekend op basis van het scorerooster.

Als je dossier volledig en ontvankelijk is verklaard maar er nog nood is aan extra toelichting, dan nodigt je projectadviseur je uit om het groeitraject mondeling toe te lichten.

Zoek je ondersteuning om een nieuw circulair businessmodel vorm te geven? Vanuit Axudo helpen we je met plezier verder.

Twijfel je over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Zoek je ondersteuning bij de opmaak van je subsidieaanvraag?

BizBuro begeleidt je doorheen heel het traject:

Ze zoeken alles voor je uit en zorgen voor de opmaak van je dossier. Zo bespaar je tijd en ben je zeker dat de aanvraag juist gebeurt.

Twijfel je over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Neem hiervoor contact op met BizBuro, Tatyana helpt je graag verder! 

Contact: 

info@bizburo.be

0471/52.40.51 

www.bizburo.be 

Tatyana Vitalyova –  Subsidieadviseur

Investeringssubsidies voor erkende toeristische logies

door Tatyana Vitalyova –  Subsidieadviseur en zaakvoerder bij BIZBURO

Als eigenaar of exploitant van een erkend toeristisch logies in Vlaanderen is het mogelijk om investeringssubsidies aan te vragen. Dit geldt ook voor jeugdverblijven die erkend zijn volgens het Logiesdecreet. Deze subsidies zijn bedoeld om investeringen te stimuleren die bijdragen aan de kwaliteit en duurzaamheid van de toeristische infrastructuur in Vlaanderen.

Aanvraag indienen

Erkende toeristische logies kunnen van 3 april tot en met 31 juli 2023 een subsidieaanvraag indienen. Zowel de eigenaar als de exploitant kan deze aanvraag indienen. Het subsidiepercentage bedraagt 40% voor erkende toeristische logies, 60% voor jeugdverblijven en 25% voor inrichting camperplaatsen.

Er zijn drie categorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

1/ Energiebesparende werken en aankopen: deze categorie omvat investeringen die gericht zijn op het besparen van energie. Denk bijvoorbeeld aan dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en het vervangen van oude verwarmingsinstallaties. Het is belangrijk om te weten dat deze investeringen alleen gesubsidieerd worden in het geval van renovatie en vernieuwbouw, niet bij nieuwbouw.

2/ Duurzaamheid: Onder deze categorie vallen investeringen die gericht zijn op het verminderen van de ecologische voetafdruk van het toeristische logies. Voorbeelden zijn waterbesparende maatregelen, zoals het plaatsen van waterbesparende douchekoppen en het hergebruiken van regenwater voor sanitaire voorzieningen.

3/ Investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen: Deze categorie omvat investeringen die gericht zijn op het faciliteren van campers. Voorbeelden zijn het aanleggen van waterdoorlatende verharding of halfverharding van camperplaatsen.

Belangrijk om te weten

Niet alle uitgaven komen in aanmerking voor subsidie. Zo komen private gedeelten die niet toegankelijk zijn voor de logerende toeristen niet in aanmerking voor subsidie. Ook restaurants, cafés en eet- en drankgelegenheden die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen komen niet in aanmerking. Verder komen aankopen en werken van voor de datum van de aanvraag niet in aanmerking, net als recupereerbare btw. Energiebesparende maatregelen komen niet in aanmerking bij nieuwbouw.

Maximale en minimale bedragen

Het maximale subsidiebedrag bedraagt 150.000 euro per logies (en valt onder de-minimissteunregeling – behalve jeugdverblijven). De kostprijs voor werken en aankopen bedraagt minimaal 1.000 euro voor brandveiligheidswerken in een jeugdverblijf en minimaal 5.000 euro voor alle andere werken. Het is dus belangrijk om goed te kijken naar welke investeringen gedaan kunnen worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Timing

De startdatum moet vallen na de aanvraagdatum van de subsidie. Enkel aankopen en werken die je uitvoert na de aanvraagdatum, komen in aanmerking voor een subsidie. De einddatum moet vallen binnen de twee kalenderjaren die volgen op het jaar van de beslissing.

Samenvatting:

Investeringssubsidies voor erkende toeristische logies zijn een interessante mogelijkheid voor eigenaren en exploitanten om de kwaliteit en duurzaamheid van hun logies te verbeteren. Door te investeren in energiebesparende maatregelen, duurzaamheid en de aanleg of inrichting van camperplaatsen, kunnen logieshouders niet alleen bijdragen aan een betere kwaliteit van hun logies, maar ook aan een duurzamere toeristische sector in Vlaanderen. Het is belangrijk om bij het indienen van een subsidieaanvraag goed te kijken naar welke investeringen wel en niet gesubsidieerd worden en wat de minimale en maximale subsidiebedragen zijn. Met deze investeringssubsidies kunnen erkende toeristische logies een stap zetten naar een duurzamere toekomst.

>> Subsidiabel:

(1) energiebesparende werken en aankopen: 
(enkel in het geval van renovatie en vernieuwbouw, niet in het geval van nieuwbouw):

 • dak-, zoldervloer-, spouwmuur-, buitenmuur-, binnenmuur-, vloer-, of kelderisolatie
 • isolatie van leidingen
 • hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk
 • een nieuwe aardgasketel (ter vervanging van een oude aardgasketel)
 • een nieuwe aardgasketel (ter vervanging van een stookolieketel)
 • een warmtepomp (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
 • een warmtepompboiler (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
 • een zonneboiler (op voorwaarde dat die niet dient als vervanging voor een niet-fossiele installatie zoals een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler)
 • een ventilatiesysteem (op voorwaarde dat het geplaatst wordt in een gebouw waar nog geen ventilatiesysteem aanwezig is en waar na renovatie nog fossiel verwarmd wordt)

(2) Werken en aankopen in het kader van duurzaamheid:

 • investeringen in waterbesparende maatregelen
 • investeringen in het hergebruik van afvalwater
 • investeringen in het hergebruik van regenwater

(3) De volgende investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen:

 • de aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen
 • de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen
 • de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met een systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van die plaats
 • de verharding van camperplaatsen
 • elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen

>> Niet subsidiabel:

De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

 • Private gedeelten die niet toegankelijk zijn voor de logerende toeristen
 • Restaurants, cafés en eet- en drankgelegenheden die toegankelijk zijn voor een ruimer publiek dan de logerende toeristen
 • Aankopen en werken van voor de datum van de aanvraag
 • Recupereerbare btw

Energiebesparende maatregelen komen niet in aanmerking voor nieuwbouw

BizBuro begeleidt je doorheen heel het traject:

Ze zoeken alles voor je uit en zorgen voor de opmaak van je dossier. Zo bespaar je tijd en ben je zeker dat de aanvraag juist gebeurt.

Twijfel je over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Neem hiervoor contact op met BizBuro, Tatyana helpt je graag verder! 

Contact: 

info@bizburo.be

0471/52.40.51 

www.bizburo.be 

Tatyana Vitalyova –  Subsidieadviseur