Subsidies binnen thema: duurzaamheid

door Tatyana Vitalyova –  Subsidieadviseur en zaakvoerder bij BIZBURO

Subsidies binnen thema: duurzaamheid

Bedrijven in Vlaanderen hebben de mogelijkheid om verschillende subsidies aan te vragen voor investeringen in milieuvriendelijke technologieën en projecten, duurzame mobiliteit, energiebesparing, andere ecologische initiatieven en sociale duurzaamheid (personeel). Deze subsidies zijn er om bedrijven te helpen bij het verminderen van hun ecologische voetafdruk en het behouden van het milieu of een positieve impact leveren op de maatschappij. Door deze subsidies te gebruiken, kunnen bedrijven niet alleen helpen bij het verminderen van de milieu-impact, maar ook hun kosten verlagen, hun imago verbeteren en duurzame relaties creëren met hun personeel.

Hieronder bespreken we de verschillende subsidies die bedrijven kunnen aanvragen rond DUURZAAMHEID. Het nieuwsaanbod over duurzaamheid, MVO, SDG’s,… groeit zowat elk uur. Da’s een fijne vaststelling natuurlijk. Maar om het voor jullie wat overzichtelijk te maken op vlak van subsidies, maken we graag een samenvatting:

 1. Ecologiepremie+

De subsidie bedraagt tussen 15 tot 55% op de ecologische meerkosten​​, met een maximum. Het bedrijf moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie+. Grote ondernemingen kunnen niet elke technologie uit de lijst aanvragen. Vzw’s zijn uitgesloten van de Ecologiepremie+.

De Ecologiepremie Plus is bedoeld voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technologieën en toepassingen. Het kan gaan om investeringen in energiebesparende maatregelen, hernieuwbare energie, waterbeheer, afvalpreventie en -recycling, en duurzame mobiliteit.


>>Hieronder valt ook milieuvriendelijke mobiliteit

Bedrijven kunnen investeren in milieuvriendelijke mobiliteit, zoals het aanleggen van laadinfrastructuur. De Vlaamse overheid biedt financiële steun voor deze investeringen met subsidies, naast allerlei fiscale maatregelen.

2. GREEN-steun

Zijn de geplande investeringen gelinkt aan transitie van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel en stookolie) naar groene energie (zoals biogas, groene of blauwe waterstof) voor de warmtevraag of koeling van je bedrijfsprocessen? Of wil je je bedrijfsprocessen elektrificeren om de CO2-uitstoot te verminderen? In dat geval kan je rekenen op de nieuwe GREEN investeringssteun om je hierbij te helpen( indien de geplande investering niet terug te vinden is op de limitatieve technologieënlijst van de ecologiepremie+).

Ook als je wilt investeren om je totale energieverbruik te verminderen (energie-efficiëntie), is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de GREEN-steun. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen aan je productieproces of recuperatie van restwarmte.

3. Strategische ecologiesteun

Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid bedrijven, zowel kleine als grote, aanmoedigen om te investeren in unieke bedrijfsspecifieke technologieën die niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de klassieke ecologiesteunregeling, genaamd Ecologiepremie+. Het gaat hier om grote ecologische investeringen (minimum 3 miljoen euro aanvaarde investeringen).
Om in aanmerking te komen voor de steun moeten bedrijven aan stikte criteria voldoen. Zo moeten ze kunnen aantonen dat hun investeringen een significante milieu-impact hebben. Strategische ecologiesteun wordt alleen toegekend aan bedrijven die gevestigd zijn in Vlaanderen.Het is een belangrijk instrument om de transitie naar een duurzamere economie te versnellen. Strategische ecologiesteun is beschikbaar voor bedrijven uit verschillende sectoren.Bedrijven die gebruikmaken van strategische ecologiesteun dragen bij aan een duurzamere toekomst voor Vlaanderen. Strategische ecologiesteun is dus een belangrijk onderdeel van het beleid van de Vlaamse overheid om de ecologische voetafdruk van bedrijven te verkleinen en de overgang naar een circulaire economie te versnellen.

Voor wie? kleine, middelgrote en grote ondernemingen

Voor wat? niet standaardiseerbare, ecologische investeringen

Bedrag: 20 tot 40%, afhankelijk van grootte onderneming en technologie

>> Hoe maak je een keuze uit bovenstaande 3 maatregelen? 

4. KMO-groeisubsidie

De KMO-groeisubsidie is een steunmaatregel van de Vlaamse overheid die tot doel heeft om groeitrajecten van KMO’s te ondersteunen en te stimuleren. Eén van de thema’s waarop KMO’s steun kunnen krijgen is duurzaamheid. Bedrijven die bijvoorbeeld externe expertise inschakelen of een strategisch profiel aanwerven om een nieuw duurzaam / circulair business model te ontwikkelen en te implementeren (verhuur of herstelservice aanbieden bvb ipv enkel in te zetten op “sales”). De steun kan tot 50% van de kostprijs van het project dekken, met een maximumbedrag van € 50.000 per jaar (voor aanwerving = loonkost, en advies = factuur). Deze steunmaatregel is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest en die een duurzaam groeitraject willen realiseren.

5. Kmo-portefeuille

De Kmo-portefeuille is een steunmaatregel die bedrijven ondersteunt bij de aankoop van diensten die bijdragen aan de ontwikkeling van hun onderneming. Dit kan variëren van advies over duurzaamheid tot het implementeren van duurzame technologieën.

De subsidie bedraagt in principe 30% van de factuur voor KMO’s en 20% voor middelgrote ondernemingen, met een maximum van € 7.500 per jaar. 

NIEUW: verhoogde steun voor energietransitie en cybersecurity

Je kan als kmo voor opleiding of advies binnen het thema ‘duurzaamheid – energie-efficiëntie’ vanaf 1 april 2023 een hoger steunpercentage krijgen. Kleine ondernemingen krijgen 45% steun, middelgrote ondernemingen 35%. Dezelfde verhoging is al van toepassing voor cybersecurity.

6. OVAM

Het is interessant om de website van OVAM in de gaten te houden. Zo liep er in 2022 een call ‘recyclagehub’ met investeringssteun voor ondernemingen die innovatieve technologieën willen gebruiken om materiaalkringlopen te sluiten en afvalstoffen om te zetten in grondstoffen. De steun bedroeg maximaal 35% van de meerkost van de innovatieve technologie ten opzichte van een klassieke technologie, met een maximumbedrag van € 3.000.000.

7. Sectoraal

We nemen als voorbeeld landbouwsector, maar er bestaat veel meer …
Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) biedt subsidies voor land- en tuinbouwers die willen investeren in hun bedrijf. De investeringen moeten bijdragen aan de verduurzaming en modernisering van de landbouwsector in Vlaanderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om investeringen in dierenwelzijn, energiebesparing, innovatie, mestverwerking en precisielandbouw. De subsidie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type investering en de grootte van het bedrijf. Het VLIF is een belangrijk instrument van de Vlaamse overheid om de landbouwsector te ondersteunen bij de uitdagingen van de toekomst en een duurzame toekomst te garanderen.

8. Steden en gemeenten

Sommige steden en gemeenten bieden premies aan voor een breed scala aan milieu-investeringen, waaronder oa groendaken, hemelwateropvang en beplanting. Het plaatsen van groendaken helpt bijvoorbeeld niet alleen bij het verminderen van de hitte in de stad, maar ook bij het opvangen van regen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hemelwateropvangsystemen dragen bij aan het verminderen van overstromingen en het terugdringen van de druk op de rioleringssystemen. Daarnaast worden er premies uitgereikt voor het aanleggen van nieuwe beplanting en bomen, waardoor steden en gemeenten groener en aantrekkelijker worden voor inwoners en bezoekers. Het doel van deze premies is om duurzame initiatieven te stimuleren en de leefomgeving te verbeteren.

9. Zonnepanelen

De Call groene stroom Vlaanderen biedt subsidies aan voor oa de installatie van zonnepanelen op residentiële en niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen. Deze subsidies zijn bedoeld om de transitie naar duurzame energiebronnen te stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type en vermogen van de zonnepanelen, het type gebouw etc. Er wordt gewerkt met een “bodsysteem”. Door het installeren van zonnepanelen wordt niet alleen de CO2-uitstoot verminderd, maar kan ook aanzienlijk worden bespaard op energiekosten op de lange termijn. De Call groene stroom Vlaanderen is een belangrijke stimulans om over te stappen op duurzame energiebronnen en zo bij te dragen aan een groenere toekomst.

Daarnaast bestaan er ook subsidies vanuit Fluvius. Het is wel belangrijk om op tijd een aanvraag in te dienen en regelmatig de website van Fluvius te raadplegen voor de meest actuele informatie. De subsidie van Fluvius is bedoeld voor bedrijven die investeren in een zonnepaneleninstallatie met een omvormervermogen van ≤ 10 kVA.

Ook andere milieu gerelateerde premies kunnen vanuit Fluvius aangevraagd worden: zoals asbestverwijdering van niet verwarmde gebouwen, relighting, …

10. Renovatiepremies

De Mijn Verbouwpremie is een premie van de Vlaamse overheid voor particulieren die hun woning willen renoveren. Maar ook bedrijven kunnen van deze premie profiteren: consulteer de voorwaarden voor bedrijven op de website van de overheid.

11. Waterscan

  Door de klimaatverandering wordt water naast energie steeds kostbaarder voor bedrijven. Daarnaast ontbreekt het vaak aan expertise op het gebied van watertechnologie.

  Om jouw bedrijf zo efficiënt mogelijk met water te laten omgaan, biedt VLAIO sinds begin 2023 gratis waterscans aan voor ondernemingen. Een deskundige van een van de geselecteerde studiebureaus zal het waterverbruik in kaart brengen en concrete suggesties doen voor waterbesparende maatregelen. Na afloop ontvangt de onderneming een rapport met een gedetailleerde waterbalans en duidelijke aanbevelingen voor waterbesparingen.

  In het algemeen is het een goede zaak voor bedrijven om zich bewust te zijn van hun ecologische voetafdruk en actief te werken aan het verminderen ervan. Naast het helpen van het milieu, kan het implementeren van milieuvriendelijke maatregelen ook helpen bij kostenbesparingen en het verbeteren van het imago van het bedrijf.

  Het is belangrijk op te merken dat elk van deze subsidies een specifieke set criteria en voorwaarden heeft, die bedrijven moeten naleven om in aanmerking te komen. Het is dus belangrijk dat bedrijven de richtlijnen van VLAIO zorgvuldig lezen voordat ze een aanvraag indienen.

  Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moet je vaak ook een bepaalde impact op het milieu kunnen aantonen. Bedrijven moeten bijvoorbeeld bewijs leveren van energiebesparing, vermindering van de CO2-uitstoot, waterbesparing of afvalvermindering.

  12. Subsidies vanuit Vlaanderen departement omgeving

  Er bestaat een subsidie voor saneringswerkzaamheden in het kader van de vernieuwing van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Het doel is om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten in het Vlaamse Gewest tegen te gaan. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken) aan vastgoed dat is opgenomen in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (inclusief vzw’s) komen in aanmerking, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet het onroerend goed ten minste 2 opeenvolgende jaren in de inventaris zijn opgenomen, mag u ten hoogste 2 jaar de nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het moment van de premieaanvraag, moeten de werkelijk gedragen saneringskosten ten minste €24.750 (excl. btw) bedragen en moet de kadastrale oppervlakte ten minste 5 are zijn.

  De financiële tegemoetkoming bedraagt:

  • 60% van de kosten van de saneringswerken als de aanvrager aantoont dat het saneringsvoorstel en de te realiseren herbestemming substantieel bijdragen aan één of meer van volgende doelstellingen:
   • de verhoging van het ruimtelijk rendement
   • de ontharding en vergroening
   • de transitie naar hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit
   • de versterking van de verweving van activiteiten, of van gedeeld of meervoudig ruimtegebruik
  • 30% van de kosten van de saneringswerken in alle andere gevallen.

  13. HR

  Naast milieu gerelateerde maatregelen kan HR ook bekeken worden vanuit sociale duurzaamheid: Deze gaat over het creëren van een evenwichtig en inclusief klimaat, waarin mensen en hun capaciteiten en talenten worden gerespecteerd en bevorderd. Dit omvat het creëren van veilige en gezonde werkomstandigheden, eerlijke lonen, gelijke kansen en de bescherming van de rechten van werknemers. Veel subsidies worden gelanceerd vanuit Europa WSE (ESF: Europees Sociaal Fonds). Dit programma ondersteunt projecten die de arbeidsomstandigheden en de duurzame inzetbaarheid van werknemers verbeteren. Werkgevers kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van flexibele werkmethoden, zelfsturende teams of het aanbieden van opleidingen om werknemers te helpen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het doel van Europa WSE is om ervoor te zorgen dat werknemers langer en productiever kunnen werken in een gezonde werkomgeving. In Vlaanderen wordt dit programma gecoördineerd door het Departement Werk en Sociale Economie. 

  Er bestaan uiteraard veel meer subsidies binnen HR, maar dit zal ons te veel van het onderwerp doen afleiden.

  Deze lijst van subsidies is dus met andere woorden niet limitatief, er bestaat veel meer. Neem gerust contact op met ons indien er vragen zijn, dan kunnen we je project samen onder de loep nemen en bekijken wat er allemaal mogelijk is in je case. We helpen je graag verder!

  BizBuro begeleidt je doorheen heel het traject:

  Ze zoeken alles voor je uit en zorgen voor de opmaak van je dossier. Zo bespaar je tijd en ben je zeker dat de aanvraag juist gebeurt.

  Twijfel je over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Neem hiervoor contact op met BizBuro, Tatyana helpt je graag verder! 

  Contact: 

  info@bizburo.be

  0471/52.40.51 

  www.bizburo.be 

  Tatyana Vitalyova –  Subsidieadviseur

  You Might Also Like